امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
دانه آفتاب گردان

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت دانه آفتاب گردان 93%
قیمت دانه آفتاب گردان 88%
واردات نهاده های دامی 84%